𝚨𝛄𝛂𝛑𝛈𝛕𝛐ί 𝚺𝛖𝛎ά𝛅𝛆𝛌𝛗𝛐𝛊,
𝚶 𝚷𝛒ό𝛆𝛅𝛒𝛐ς 𝛕𝛐𝛖 𝚰𝛂𝛕𝛒𝛊𝛋𝛐ύ 𝚺𝛖𝛌𝛌ό𝛄𝛐𝛖 𝚨𝛉𝛈𝛎ώ𝛎 (𝚰𝚺𝚨) 𝛋. 𝚪𝛆ώ𝛒𝛄𝛊𝛐ς 𝚷𝛂𝛕𝛐ύ𝛌𝛈ς 𝛍𝛐𝛖 έ𝛋𝛂𝛎𝛆 𝛕𝛈𝛎 𝛕𝛊𝛍ή 𝛎𝛂 𝛍𝛆 𝛔𝛖𝛍𝛑𝛆𝛒𝛊𝛌ά𝛃𝛆𝛊 𝛔𝛕𝛐 𝛙𝛈𝛗𝛐𝛅έ𝛌𝛕𝛊𝛐 𝛕𝛈ς 𝛑𝛂𝛒ά𝛕𝛂𝛏𝛈ς 𝛕𝛐𝛖 𝚫𝚮𝚱𝚰-𝚰𝚺𝚨 𝛍𝛆𝛕𝛂𝛏ύ 𝛕𝛚𝛎 𝛖𝛑𝛐𝛙𝛈𝛗ί𝛚𝛎 𝛕𝛐𝛖 𝛄𝛊𝛂 𝛕𝛐 𝚷𝛆𝛊𝛉𝛂𝛒𝛘𝛊𝛋ό 𝚺𝛖𝛍𝛃𝛐ύ𝛌𝛊𝛐. 𝚬𝛖𝛆𝛌𝛑𝛊𝛔𝛕ώ𝛎𝛕𝛂ς 𝛔𝛕𝛈 𝛔𝛕ή𝛒𝛊𝛏𝛈 𝛔𝛂ς 𝛋𝛂𝛊 𝛍𝛆 𝛄𝛎ώ𝛍𝛐𝛎𝛂 𝛕𝛈𝛎 𝛆𝛖𝛉ύ𝛎𝛈 𝛍𝛐𝛖 𝛂𝛑έ𝛎𝛂𝛎𝛕𝛊 𝛔𝛕𝛐 𝚰𝛂𝛕𝛒𝛊𝛋ό 𝛔ώ𝛍𝛂, 𝛇𝛈𝛕ώ 𝛕𝛈 𝛔𝛕ή𝛒𝛊𝛏𝛈 𝛔𝛂ς 𝛍𝛆 𝛕𝛈𝛎 𝛙ή𝛗𝛐 𝛔𝛂ς 𝛋𝛂𝛊 𝛂𝛔𝛗𝛂𝛌ώς 𝛋𝛂𝛊 𝛕𝛈 𝛔𝛕ή𝛒𝛊𝛏𝛈 𝛕𝛐𝛖 𝛔𝛖𝛎𝛅𝛖𝛂𝛔𝛍𝛐ύ 𝚫𝚮𝚱𝚰-𝚰𝚺𝚨 𝛍𝛆 𝚷𝛒ό𝛆𝛅𝛒𝛐 𝛕𝛐𝛎 𝛋. 𝚪. 𝚷𝛂𝛕𝛐ύ𝛌𝛈.𝐃𝐫 𝚲𝛖𝛅ί𝛂 𝚰𝛚𝛂𝛎𝛎ί𝛅𝛐𝛖 𝚳𝛐𝛖𝛇ά𝛋𝛂
-𝛆. 𝚱𝛂𝛉𝛈𝛄ή𝛕𝛒𝛊𝛂 𝚷𝛂𝛎𝛆𝛑𝛊𝛔𝛕𝛈𝛍ί𝛐𝛖 𝚨𝛉𝛈𝛎ώ𝛎, 𝚾𝛆𝛊𝛒𝛐𝛖𝛒𝛄ός
-𝚪𝛖𝛎𝛂𝛊𝛋𝛐𝛌ό𝛄𝛐ς, 𝚾𝛆𝛊𝛒𝛐𝛖𝛒𝛄ός- 𝚳𝛂𝛔𝛕𝛐𝛌ό𝛄𝛐ς,
-𝚷𝛒ό𝛆𝛅𝛒𝛐ς 𝚬𝛌𝛌𝛈𝛎𝛊𝛋ής 𝚬𝛕𝛂𝛊𝛒𝛆ί𝛂ς 𝚳𝛂𝛔𝛕𝛐𝛌𝛐𝛄ί𝛂ς.
-𝚷𝛒𝛂𝛄𝛍𝛂𝛕𝛐𝛄𝛎ώ𝛍𝛚𝛎 𝚫𝛊𝛋𝛂𝛔𝛕𝛈𝛒ί𝛚𝛎 𝚨𝛉𝛈𝛎ώ𝛎,
-𝚬𝛋𝛑𝛒ό𝛔𝛚𝛑𝛐ς 𝛕𝛈ς 𝚬𝛌𝛌ά𝛅𝛐ς 𝛔𝛕𝛈𝛎 𝚬𝛖𝛒𝛚𝛑𝛂ϊ𝛋ή Έ𝛎𝛚𝛔𝛈 𝛄𝛊𝛂 𝛕𝛐𝛎 𝛋𝛂𝛒𝛋ί𝛎𝛐 𝛕𝛐𝛖 𝛍𝛂𝛔𝛕𝛐ύ,
-𝚳έ𝛌𝛐ς 𝛕𝛐𝛖 𝚫𝛊𝛐𝛊𝛋𝛈𝛕𝛊𝛋𝛐ύ 𝚺𝛖𝛍𝛃𝛐𝛖𝛌ί𝛐𝛖 𝛕𝛈ς 𝚫𝛊𝛆𝛉𝛎𝛐ύς 𝚬𝛕𝛂𝛊𝛒𝛆ί𝛂ς 𝚳𝛂𝛔𝛕𝛐𝛌𝛐𝛄ί𝛂ς,
-𝚷𝛒ό𝛆𝛅𝛒𝛐ς 𝛕𝛐𝛖 𝟐𝟏𝛐𝛖 𝚷𝛂𝛄𝛋ό𝛔𝛍𝛊𝛐𝛖 𝚺𝛖𝛎𝛆𝛅𝛒ί𝛐𝛖 𝛄𝛊𝛂 𝛕𝛐𝛎 𝛋𝛂𝛒𝛋ί𝛎𝛐 𝛕𝛐𝛖 𝛍𝛂𝛔𝛕𝛐ύ 𝛋𝛂𝛊 𝛕𝛈𝛎 𝛖𝛄𝛆ί𝛂 𝛕𝛐𝛖 𝛍𝛂𝛔𝛕𝛐ύ (𝚸ό𝛅𝛐ς, 𝟑-𝟔 𝚳ά𝛊𝛐𝛖 𝟐𝟎𝟐𝟑)